Resmi Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız... MEB: Okul Öncesindeki Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretmeyin!

MEB: Okul Öncesindeki Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretmeyin!

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 29/12/2010 tarihli, 4319 sayılı, "İç Denetim Raporu Bulguları ve yapılacak çalışmalar" konulu ve 2010/71 nolu genelgeleri ile Okul Öncesi Eğitim Hedefleri de dikkate alınarak iyileştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Müdürlüğünün 29/12/2010 tarihli, 4319 sayılı, "İç Denetim Raporu Bulguları ve yapılacak çalışmalar" konulu ve 2010/71 nolu genelgelerinde; "Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığınca okul öncesi eğitim faaliyetlerinin verimliliğini, etkinliğini ve belirlenmiş olan hedeflere ulaşmayı olumsuz etkileyebilecek muhtemel riskleri ve bu risklerin etki türlerini belirlemek, mevcut işleyişin ve verilen hizmetin kalitesinin daha üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak, kaynakların ihtiyaçlara orantılı, adil ve dengeli dağılımına katkı sağlamak amacıyla bir denetim yapılmıştır.

Yapılan denetim sonucunda; valiliklerce yerine getirilmesi gereken eğitim, yönetim, denetim ve kaynak kullanımı hususlarındaki 16/09/2010 tarihli ve B.08.0.DBB.0.06.00.00/243 sayılı yazı ve eki Okul Öncesi Eğitim Süreci İç Denetim Raporu ile bulgularda belirtilen zayıf yönlerin, 9. Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Hükümet Programı ve MEB Stratejik Planında yer alan Okul Öncesi Eğitim Hedefleri de dikkate alınarak iyileştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

1-Çocukların ilköğretime hazırlanması, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanması, okul öncesi eğitimin amaçları içerisinde yer almaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; -Okul öncesi eğitim ile ilgili denetim sisteminin rehberliğe dayalı ve üst yönetimlere katkı sağlayacak şekilde etkinleştirilmesi, -Rehberlik ve denetim süreci sonucunda okul öncesi eğitim ile ilgili bulguların birinci yarı yıl için Ocak ayı sonunda, ikinci yarı yıl için ise Haziran ayı sonunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünde olacak şekilde il raporu halinde gönderilmesi, -Üniversitelerin bünyesinde açılan okul öncesi eğitim kurumları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 inci maddesi kapsamında açılan çocuk bakımevleri ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakımevlerinin eğitim yönünden denetimlerinin, 05/12/2005 tarihli ve B.08.0.OÖG.0.0.7.02.04.-410/3414 sayılı yazı ile yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesi ve denetimlerde bu kurumların yönetimlerine ve laboratuvar niteliğindeki uygulamalarına müdahale edilmemesi,

2-Gün geçtikçe önemi daha iyi anlaşılan ve hızla yaygınlaşan okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak yerel düzeyde yapılacak hizmet içi eğitim, seminer ve meslekî eğitim çalışmalarının düzenlenmesi esnasında yönetici ve öğretmen eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu bağlamda; -İlköğretim kurumu yöneticilerine okul öncesi eğitim konusunda temel bilgilerin verilmesi, -Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaları, dezavantajlı çocuklar ile iletişim kurulması ve onlara dil becerisi kazandırılması, -Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) gereğince okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarında program kapsamı dışına çıkılarak okuma-yazma öğretilmemesi, -Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin özel eğitime ve desteğe ihtiyacı olan çocukların tespiti hususunda donanımlı hale getirilmesi, -Yeni atanan kadrolu ve sözleşmeli okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programını (36-72 Aylık Çocuklar İçin) uygulama yeterliliklerinin geliştirilmesi, -Anne-babalara yönelik eğitimlerde, çocuklara fiziksel şiddet uygulanmaması; çocukların korku, gerilim, saldırganlık vb. görsel programlardan korunması, konularını içeren seminer vb. etkinlikler düzenlenmesi,

3-Sözleşmeli personel görevlendirme ve hizmet satın alınmasında azamî ölçüde tasarrufa riayet edilmesi ve yapılacak çalışmaları düzenleyen 13/05/2010 tarihli ve B.08.0.OÖG.0.72.03.00-010.06.02/1606 sayılı (Genelge No:2010/31) Genelge esaslarına uyulması, görevlendirilen sözleşmeli personelin eğitim etkinlikleri sırasında sınıfta öğretmenin yanında bulunması veya öğretmenin yokluğunda eğitim etkinliklerinde doğrudan görev almalarına izin verilmemesi, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulması,

4-Okul öncesi eğitim kurumlarında düzenli sağlık taramalarının yapılması, izlenmesi ve amacına uygun standart araç-gereç ile donatılmış ilk yardım dolabı ve ilk yardım çantasının bulundurulması,

5-Dersliğe uygun olmayan mekânlarda ana sınıfı açılmaması, bu konuda "Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar"a uyulması,

6-Bakanlığımıza bağlı kurumların bilgileri, MEİS Sorgu Modülünden günlük sorgu yapılarak izlendiğinden, iliniz okul öncesi eğitim kurumlarına ait güncel bilgilerin MEİS Sorgu Modülüne uygun olarak doğru ve eksiksiz girişinin sağlanması,

7-Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile genel temizlik ve diğer hizmetler için velilerden alınan aylık ücretin tespitinde; sosyoekonomik yönden dezavantajlı çocuklara eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlamak ve okul öncesi eğitime olan talebin hızını kesmeyecek şekilde yerel imkânları dikkate almak kaydıyla, il/ilçe ücret tespit komisyonlarınca ücret tespitinin yapılması, yerinde ve uygun olacaktır.

Bilgilerinizi, sözü edilen çalışmaların yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda titizlikle yerine getirilmesini önemle rica ederim." açıklamasında bulundu.

Ahmet KandemirTarih: 12 Ocak 2013 Cumartesi 

Minik İstikballer Kresi | Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım : PARK MEDYA